BG

Услуги

  Пълно счетоводно обслужване

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

  ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 

  Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

  Регистрации

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес
 • Други

 

  Административни услуги

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

  Данъчна защита

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
 

  Счетоводни консултации

  Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 

  Цени

 • За фирми нерегистрирани по ДДС-120 лв. месечен абонамент. /документооборот до 20 бр. /
 • За регистрация по ДДС,подготовка на документи и регистриране по ДДС – влиза в цената на абонаментното обслужване /до регистрацията 120 лв.месечен абонамент,след регистрацията една минимална работна заплата за страната/. -с документооборот до 50 бр.
 • За фирми регистрирани по ДДС – една минимална работна заплата за страната. /документооборот до 50 бр. месечно/
 • За фирми регистрирани по ДДС и документооборот на месец /над 50 бр. документа месечно/ - индивидуално договаряне.
 • регистрация на фирма-ЕТ-220 лв.без включена такса към Агенцията по вписвания
 • регистрация на ООД,ЕООД-300 лв.без включена такса към Агенцията по вписвания
 • регистрация на промени в дружествата-250 лв без включена такса към Агенцията по вписвания
 • пререгистрация на ЕТ и дружества ООД,ЕООД 150 лв
 • изготвяне на нотариални актове,договори,преговори и консултации-по договаряне

За всяка фирма има възможност за индивидуално договаряне, като за нас е важно да са удовлетворени и двете страни.
 
facebook