BG
 • Счетоводна къща

  Счетоводна къща
  "Велиса 1 ЕООД"

  Фирмата е създадена 1999 год. За нас приоритет е качеството на работата ни, коректност и конфеденциалност към клиента.

 • Счетоводна къща

  Счетоводна къща
  "Велиса 1 ЕООД"

  Фирмата е създадена 1999 год. За нас приоритет е качеството на работата ни, коректност и конфеденциалност към клиента.

 • Счетоводна къща

  Счетоводна къща
  "Велиса 1 ЕООД"

  Фирмата е създадена 1999 год. За нас приоритет е качеството на работата ни, коректност и конфеденциалност към клиента.

 

С абонаментното счетоводно обслужване от наша страна осигуряваме спокойствие на нашите клиенти и поемаме всичко свързано с НАП - /данъчните власти/-регистрации, проверки, ревизии, подаване на декларации по ДДС, интрастат, декларации за персонала 1 и 6, уведомления за уволняване и назначаване на работниците-както и всичко свързано с персонала и трудовите договори.

С НОИ /осигурителния институт/ – болнични, майчинства, заверка на осигурителни книжки и всичко друго свързано с осигуряването. При фирми които са с показатели за одит – извършваме финансов одит и консултации. Имаме индивидуален подход към всеки клиент.като най вече държиме на взаимното доверие.

Юридичски услуги свързани със стопанската дейност на фирмите-регистрации, дерегистрации, промени, договори, нотариални актове и консултации.

За улеснение на клиента документацията може да се взима от офиса на клиента, от място посочено от клиента. както и да се предават в офиса на счетоводната ни къща 

 

Проект BG16RFOP002-2.073-25887

 

Проект BG16RFOP002-2.073-25887 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Целта на процедурата, в рамките на която е одобрено настоящото проектно предложение, е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на вируса COVID-19, засягат най-силно именно по-малките по размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка. Предприятията, заети в сферата на предоставяне на услуги бяха също значително засегнати от въведените ограничителни мерки, тъй като бе съществено ограничен търговския и граждански оборот.

В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия. „Велиса 1“ ЕООД е малка счетоводна къща - микро предприятие, опериращо в сферите на услугите.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020 г.

 
facebook